25-09-2018 11:56 24817

 

Արագ սպառողական վարկ

Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ

Վարկի գումար
100,000-2,500,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումարը որոշվում է համաձայն հաճախորդի վարկային ռիսկի գնահատականի։

Վարկի ժամկետ
48 ամիս

Լրացուցիչ վճարներ
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար` 0 դրամ
Ամսական միջնորդավճար՝ վարկի սկզբնական գումարի 0.4%-ի չափով
Հաշվից վարկի գումարի կանխիկացման վճար՝ 0%

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
14%

Ապահովվածություն
Ֆիզիկական անձի/անձանց երաշխավորություն ըստ անհրաժեշտության

Սույն սակագներով սահմանված ապահովության տեսակներից բացի Բանկը ըստ անհրաժեշտության կարող է պահանջել լրացուցիչ ապահովություն/երաշխավորություն/գրավ անկախ վարկի գումարի չափից:

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի ուսումնասիրության վճարը կազմում է 20 000 ՀՀ դրամ:

Վճարը չի գանձվում հայտի մերժման պարագայում:

Ծրագրից կարող են օգտվել
ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք սպառողական կարիքները հոգալու նպատակով:

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման կայացման չափանիշներ

կայուն եկամտի աղբյուր
դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն
արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթեր

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ բացասական որոշման կայացման չափանիշներ

վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ
հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
բացասական վարկային պատմություն
հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ

Վարկի ձևակերպման վայր
Վարկերը ձևակերպվում են Բանկի մասնաճյուղերում և կենտրոնական գործառնական ստորաբաժանումում:

 

Վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

անձը հաստատող փաստաթուղթ
հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)
եկամուտները հիմնավորող փաստաթուղթ, այդ թվում աշխատավայրից տեղեկանք (ըստ պահանջի)

Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում
մինչև 1 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման ժամկետ
տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացնելուց հետո մինչև 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի տրամադրման եղանակ
Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով` Վարկի գումարը Վարկառուի համար Բանկում բացված հաշվին մուտքագրելու միջոցով:

Վարկի մարման եղանակ
Անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա վճարում)

Վաղաժամկետ մարման տուգանք (պայմանագրով նախատեսված լինելու դեպքում)
Վարկը ցանկացած ժամանակ կարող է վաղաժամկետ մարվել, որի դեպքում տույժեր և այլ վճարներ չեն գանձվում

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ` ելնելով տարում 360 օրվա հաշվարկից: 

Մանրամասներն՝  այստեղ

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: